fb  ut  Satataxi RSS Feed

    
    
    

ΑΠΟΦΑΣΗ: Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τους Δήμους

 

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις :

α) της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/Α') «Δομή

και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

β) της παρ. 24 του άρθρου 2 του Ν.2621/1998 (ΦΕΚ 136/ Α') «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΕΙ κ.λ.π.».

γ) της παρ.18 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

δ) του εδαφίου η’ της παρ.10 του άρθρου 18 του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α') «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄)

στ) του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α’) «Οργάνωση μεταφορών με λεωφορεία, κλπ.»

ζ) του άρθρου 1 του Ν. 2446/96 (ΦΕΚ 276 Α') Τροποποίηση του Ν. 711/1977 (ΦΕΚ284 Α') «Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων και άλλες διατάξεις».

 

 

 

 

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι αυτή θα καλύπτεται από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (Κ.Α.Π.) των Δήμων.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Άρθρο 1

Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούμενοι δωρεάν μεταφοράς 
 
1. Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεταφέρουν δωρεάν τους μαθητές πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων οι οποίοι κατοικούν από
την έδρα του σχολείου τους σε απόσταση μεγαλύτερη από την οριζόμενη ως εξής:
     α) 1.200 μέτρα για μαθητές  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
            β) 2.500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων.
     γ) 4.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ
2. Η μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιείται με δρομολόγια
 αποκλειστικής χρήσης μαθητών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις  παρ. Α και Γ του άρθρου 2
 της παρούσας που πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας, και μπορεί να γίνεται  και παρουσία
 συνοδού, υπαλλήλου του μεταφορέα ή του οικείου δήμου, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.
3. Η μεταφορά μαθητών της  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνασίων, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ & Λυκείων)
 πραγματοποιείται με Δημοτική ή Δημόσια αστική και Υπεραστική συγκοινωνία σύμφωνα με τα
 οριζόμενα στην παρ. Β του άρθρου 2 της παρούσας εφόσον η συνολική απόσταση που
 περιλαμβάνει την απόσταση των κατοικιών των μαθητών από τη στάση επιβίβασης και την απόσταση
 της στάσης αποβίβασης  από τη σχολική μονάδα δεν υπερβαίνει τα όρια που θέτει η παράγραφος (1) του παρόντος άρθρου.
4.  Η μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑ από τον τόπο διαμονής τους (κατοικία-οικοτροφείο),
 ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα,
καθώς και η μεταφορά των μαθητών των μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων και σχολείων
 διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, πραγματοποιείται από το δήμο στον οποίο έχει έδρα το σχολείο,
 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Γ του άρθρου 2 της παρούσας.
 
 

Άρθρο 2

Διαδικασία μεταφοράς μαθητών

 

Οι μαθητές μεταφέρονται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 1, με τους παρακάτω οριζόμενους τρόπους και με τη σειρά (Α, Β, Γ) που αυτοί αναφέρονται. Σε περίπτωση όπου η μεταφορά δεν είναι εφικτή με κάθε έναν από αυτούς τότε για το τμήμα εκείνο του μεταφορικού έργου που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ακολουθείται ο επόμενος. Για τους μαθητές οι οποίοι δε δύνανται να μεταφερθούν με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 3.

 

Α. Με ίδια μέσα των δήμων

1. Οι δήμοι μεταφέρουν τους μαθητές, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου
 άρθρου, κάνοντας χρήση των ιδιόκτητων μεταφορικών τους μέσων εφόσον τα οχήματα τα
οποία διαθέτουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Δεν είναι επιτρεπτή η μεταφορά όρθιων μαθητών.

2. Αρμόδιος δήμος για τη μεταφορά μαθητών ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας τους θεωρείται ο δήμος εντός των ορίων του οποίου βρίσκεται το σχολείο στο οποίο οι μαθητές μεταφέρονται. Οι δήμοι μπορούν μέσω διαδημοτικής συνεργασίας να κάνουν χρήση κοινών λεωφορείων.

3. Στην περίπτωση αυτή για τα δρομολόγια αποκλειστικής εξυπηρέτησης μαθητών οι δήμοι αποζημιώνονται σύμφωνα με την αποζημίωση που προκύπτει από το μαθηματικό τύπο του παραρτήματος αφαιρουμένου του ποσοστού του ευλόγου κέρδους όπως προκύπτει βάσει της παραγράφου Γ3 του παρόντος  άρθρου.

4. Όταν η μεταφορά πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρούσας παραγράφου τα διανυόμενα χιλιόμετρα και η κατανάλωση καυσίμου που αντιστοιχούν είναι πέραν των μεγίστων ορίων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων όπως ορίζονται στην Υ.Α.1450/550/3-3-1982.

Β. Με δημόσια συγκοινωνία

1. Για τους μαθητές οι οποίοι δε μεταφέρονται με τον ανωτέρω (Α) τρόπο η μεταφορά τους πραγματοποιείται με δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία ή με δημοτική συγκοινωνία. Ως δημόσια συγκοινωνία νοούνται τα αστικά και υπεραστικά μέσα όπως τα Κ.Τ.Ε.Λ., τα τρένα και λεωφορεία του Ο.Σ.Ε. καθώς και τα θαλάσσια συγκοινωνιακά μέσα. Ως δημοτική συγκοινωνία νοείται η συγκοινωνία οι οποία δημιουργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3463/2006, ή του δημοτικού κώδικα όπως κάθε φορά ισχύει, ή βάσει των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.2963/2001.

2. Οι δήμοι ζητούν από την οικεία Περιφέρεια την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και της συχνότητας της δημόσιας συγκοινωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2963/2001, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται οι μεταφορές μαθητών σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 1.

3. Σε γραμμές τακτικής δημοτικής συγκοινωνίας που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.2963/2001 και οι οποίες δημιουργούνται για τη μεταφορά μαθητών επιτρέπεται να μεταφέρονται και επιβάτες οι οποίοι καταβάλλουν το αντίστοιχο κόμιστρο. Για τα δρομολόγια αυτά που εξυπηρετούν τη μεταφορά μαθητών η αποζημίωση του συγκοινωνιακού φορέα ορίζεται μέχρι και το 80% της αποζημίωσης όπως προκύπτει βάσει της παρ.Γ.3 του παρόντος άρθρου, αφαιρουμένων τυχόν αποσβέσεων όταν παραχωρούνται τα οχήματα του δήμου για το σκοπό αυτό. Επιπλέον στις γραμμές αυτές μεταφέρονται δωρεάν οι νέοι κάτω των δεκαοχτώ (18) και οι ηλικιωμένοι άνω των εξήντα πέντε (65) ετών.

4. Οι μαθητές που μεταφέρονται δωρεάν με τη δημόσια αστική και υπεραστική συγκοινωνία εφοδιάζονται με Ειδικό Μαθητικό Δελτίο (ΕΜΔ) του οποίου ο τύπος έχει ως εξής:

 

« ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ

201.      201.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ                                  Συγκοινωνιακός Φορέας ...........................

Τ.Σ.                                       Ειδικό Μαθητικό Δελτίο Νο .......................

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:

ΣΧΟΛΕΙΟ:

ΤΑΞΗ................ Α.Μ.Μ. ...........................

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ...............................................

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΦΟΡΕΑ»

 

5. Η αξία του ΕΜΔ υπολογίζεται στο ύψος του 50% της κανονικής τιμής του εισιτηρίου της διαδρομής που διακινείται ο μαθητής από τον τόπο κατοικίας του στην έδρα του σχολείου και αντίστροφα. Σε περίπτωση όπου ο συγκοινωνιακός φορέας δεν είναι το ΚΤΕΛ αλλά εκμεταλλευτής μικροσυγκοινωνίας η αξία του ΕΜΔ  σε Ευρώ υπολογίζεται στο ολόκληρο της τιμής του εισιτηρίου. Η εκτύπωση των ΕΜΔ γίνεται με φροντίδα και δαπάνη του αρμόδιου φορέα που εκτελεί τη μεταφορά.

6. Η συμπλήρωση, θεώρηση και χορήγηση των ΕΜΔ στους δικαιούχους μαθητές γίνεται από το διευθυντή του σχολείου στην αρχή κάθε διδακτικού έτους. Τα ΕΜΔ, πριν από τη χορήγηση τους, θεωρούνται με φροντίδα του διευθυντή του σχολείου και από τον αρμόδιο του ΚΤΕΛ ή του εκμεταλλευτή μικροσυγκοινωνίας, ή του πλησιέστερου σταθμού του ΟΣΕ, ή της πλησιέστερης λιμενικής αρχής κατά περίπτωση.

7. Το ΕΜΔ ισχύει μόνο κατά τις μέρες λειτουργίας του σχολείου και καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον κάτοχό του.

8. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης καταστροφής ή απώλειας του ΕΜΔ, κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, εκδίδεται νέο ΕΜΔ. Απαγορεύεται στους μαθητές να δίνουν το ΕΜΔ για χρήση από τρίτο πρόσωπο.

9. Μετά τη λήξη των μαθημάτων, ή των εξετάσεων κάθε διδακτικού έτους, ή μετά τη λήξη των εισαγωγικών εξετάσεων για πρόσβαση στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τους μαθητές που μετέχουν στις εξετάσεις αυτές τα ΕΜΔ κατατίθενται υποχρεωτικά από τους κατόχους τους στο διευθυντή του σχολείου τους ο οποίος μεριμνά για την καταστροφή τους. Σε κάθε περίπτωση οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων ενημερώνουν τους συγκοινωνιακούς φορείς για το πέρας του σχολικού έτους.

10. Μαθητές που είναι κάτοχοι ΕΜΔ και διακινούνται τις ημέρες μη λειτουργίας των σχολείων υποχρεούνται να καταβάλουν το 50% της κανονικής τιμής του εισιτηρίου της διαδρομής που κάνουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Β.Δ/τος 306/1973 (ΦΕΚ 90 Α’).

Γ. Με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό

1. Προϋποθέσεις

α. Εάν η μεταφορά των μαθητών είναι αδύνατη με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων, τότε ο Δήμαρχος αναθέτει κατόπιν δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, διενεργούμενου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ιδίως σύμφωνα με εκείνες του Π.Δ/τος 60/2007, την εκτέλεση μεταφοράς μαθητών με κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημόσιας χρήσης που να πληροί τους όρους ασφαλούς μεταφοράς μαθητών.

β. Οι όροι της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού πρέπει αφενός να αποσκοπούν στη μέγιστη δυνατή συμπίεση του κόστους μεταφοράς των μαθητών, με την ομαδοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων δρομολογίων, και αφετέρου στη βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς τους.

2. Κανόνες προκήρυξης διαγωνισμού

α. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται μέχρι και έξι μήνες πριν την έναρξη των δρομολογίων με βάση τα δρομολόγια του τρέχοντος έτος. Ο διαγωνισμός μπορεί να προκηρύσσεται για χρονική διάρκεια έως και τριών ετών.

β. Στο διαγωνισμό προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης έως και το 20% του αρχικού προϋπολογισμού για την ενσωμάτωση τυχόν νέων δρομολογίων, καθώς επίσης και η δυνατότητα αναπροσαρμογής των αρχικών δρομολογίων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ο δήμος μπορεί επίσης να προβλέπει ως δικαίωμα προαίρεσης τη δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και όχι περισσότερο των τριών μηνών.

γ. Το μεταφορικό έργο διακρίνεται μεταξύ αυτού που πραγματοποιείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και αναφέρεται σε μεγάλο αριθμό μαθητών (λεωφορείο, μικρό λεωφορείο, ακτοπλοϊκά μέσα, κ.λπ.) και εκείνου που πραγματοποιείται με ταξί και αφορά περιορισμένο αριθμό μαθητών. Ο αριθμός των μεταφερόμενων μαθητών ανά δρομολόγιο καθορίζει και το είδος του μεταφορικού μέσου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί (λεωφορείο, μικρό λεωφορείο, ταξί, κ.λπ.) αποφεύγοντας, αν είναι δυνατόν, τη χρήση περισσότερων του ενός μεταφορικών μέσων στο ίδιο δρομολόγιο.

δ. Το μεταφορικό έργο που διενεργείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς γίνεται με ομαδοποίηση των δρομολογίων των λεωφορείων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε ομάδα θα περιλαμβάνει και δρομολόγια για τα οποία ευλόγως εκτιμάται ότι αν είχαν δημοπρατηθεί ξεχωριστά θα είχαν αποβεί άγονα. Το μεταφορικό έργο που διενεργείται με ταξί μπορεί να δημοπρατείται και ανά δρομολόγιο.

ε. Ο σχεδιασμός των δρομολογίων πρέπει να λαμβάνει υπόψη:

i. την εξυπηρέτηση περισσότερων της μίας σχολικής μονάδας από κάθε δρομολόγιο

ii. την εξυπηρέτηση ταυτόχρονα των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

iii. την όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη χρήση κοινών μεταφορικών μέσων, δεδομένης της χωρητικότητας του μεταφορικού μέσου, ούτως ώστε να αποφεύγεται η διέλευση περισσότερων του ενός μεταφορικών μέσων από τον ίδιο οδικό άξονα για μεγάλη απόσταση όπου αυτό είναι εφικτό. Δεν είναι επιτρεπτή η μεταφορά όρθιων μαθητών καθώς επίσης και άλλων επιβατών.

3. Υπολογισμός αποζημίωσης μεταφορικών μέσων

α. Ο υπολογισμός της μέγιστης αποζημίωσης των μεταφορικών μέσων σε περίπτωση μίσθωσης αυτών κατόπιν δημοσίου ανοιχτού διαγωνισμού γίνεται με βάση τον αριθμό των μονών δρομολογίων (μετάβασης ή επιστροφής) που απαιτούνται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο του παραρτήματος της παρούσας.

β. Τυχόν τροποποίηση των αρχικών δρομολογίων της διακήρυξης γίνεται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο του παραρτήματος της παρούσας λαμβάνοντας υπόψη και την τεκμαρτή έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου του δρομολογίου.

γ. Τα νέα δρομολόγια τα οποία προκύπτουν μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης εκτελούνται αποκλειστικά από τον ανάδοχο και κοστολογούνται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο του παρατήματος της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη και την τεκμαρτή έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου ή σε περίπτωση περισσότερων του ενός αναδόχων στην αρχική σύμβαση η Οικονομική Επιτροπή καλεί τους ανάδοχους να υποβάλλουν προσφορές οι οποίες οφείλουν να είναι ίσες ή κατώτερες του ποσού που προκύπτει από την τεκμαρτή έκπτωση της προσφοράς εκάστου αναδόχου. Σε περίπτωση μη υποβολής προσφορών για κάθε νέο δρομολόγιο διενεργείται κλήρωση μεταξύ των αναδόχων και εκείνος ο οποίος κληρώνεται εκτελεί το δρομολόγιο με τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

δ. Σε περίπτωση όπου διαγωνισμός δεν έχει ολοκληρωθεί έως την προβλεπόμενη από τη διακήρυξη έναρξη των δρομολογίων για λόγους οι οποίοι δεν ανάγονται σε ευθύνη του Δήμου παρότι έχει προκηρυχθεί εντός της προβλεπόμενης από την προθεσμία της παρ.1 του παρόντος άρθρου και δεν έχει προβλεφθεί δυνατότητα προαίρεσης για την παράταση της προηγούμενης σύμβασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.2.β., τότε η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για το εάν θα κάνει χρήση των διατάξεων περί ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ/τος 60/2007 μέχρι τη σύναψη της σύμβασης του διαγωνισμού ή εάν θα διαθέσει στους μαθητές το μηνιαίο επίδομα του άρθρου 3. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ολοκλήρωσης του διαγωνισμού η οποία οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου, τότε στους μαθητές δίδεται το μηνιαίο επίδομα του άρθρου 3 και αναζητούνται τυχόν πειθαρχικές ευθύνες στα αρμόδια όργανα ή υπαλλήλους του Δήμου.

ε. Σε περίπτωση όπου η διαδικασία του διαγωνισμού και μετά τη διαπραγμάτευση αποβεί άγονη ή οι υποβληθείσες προσφορές υπερβαίνουν το όριο του προϋπολογισμού της διακήρυξης η διαδικασία διακόπτεται και στους δικαιούμενους μεταφοράς μαθητές καταβάλλεται το μηνιαίο επίδομα του άρθρου 3.

στ. Ο Δήμος πέραν από το ποσό της σύμβασης σε καμία άλλη οικονομική επιβάρυνση δεν υποβάλλεται.

Άρθρο 3

Επιδότηση μαθητών

 

1. Αν η μεταφορά των μαθητών κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 είναι αδύνατη ή κρίνεται οικονομικά ασύμφορη και οι μαθητές:

α) έχουν εγκατασταθεί στην έδρα του σχολείου τους.

β) μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα των μαθητών ή των νομίμων επιτρόπων τους

χορηγείται στους μαθητές μηνιαίο επίδομα ως ακολούθως:

i. στους μαθητές της περίπτωσης (α) μηνιαίο επίδομα 85 €

ii. στους μαθητές της περίπτωσης (β) μηνιαίο επίδομα υπολογιζόμενο βάσει της χιλιομετρικής απόστασης της κατοικίας από το σχολείο με χιλιομετρικό κόστος ίσο με 0.35 €/χιλιόμετρο και για τις μέρες λειτουργίας του σχολείου ανά μήνα όπως θα πιστοποιείται από το διευθυντή του σχολείου. Τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις αντικειμενικές συνθήκες ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πάντα μέσα στο πλαίσιο των πιστώσεων που κατανέμονται και διατίθενται στον προϋπολογισμό του δήμου για τη μεταφορά των μαθητών.

2. Τα μηνιαία επιδόματα χορηγούνται από Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο και καταβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα σ’ εκείνους που έχουν τη γονική μέριμνα των μαθητών ή στους κατά νόμο επιτρόπους αυτών ή στους ίδιους τους μαθητές αν αυτοί έχουν ενηλικιωθεί και εφόσον οι επιδοτούμενοι φοιτούν στο σχολείο που είναι υποχρεωμένοι.

3. α. Σε περίπτωση όπου μαθητές, μέλη της ίδιας οικογένειας εγκαθίστανται στην έδρα του σχολείου τους, το μηνιαίο επίδομα της ανωτέρω (α) περίπτωσης καταβάλλεται για κάθε μαθητή χωριστά.

β. Σε περίπτωση όπου μαθητές, μέλη της ίδιας οικογένειας, που φοιτούν στην ίδια σχολική μονάδα ή σε σχολικές μονάδες με κοινή έδρα, μεταφέρονται με ευθύνη των γονέων ή των νομίμων επιτρόπων τους, το μηνιαίο επίδομα των ανωτέρω (1.α) και (1.β) περιπτώσεων καταβάλλεται μία φορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μεταφερομένων μαθητών μελών της ιδίας οικογένειας.

4. Στο καταβαλλόμενο μηνιαίο επίδομα της περίπτωσης 1α του άρθρου αυτού περιλαμβάνεται και το κόστος τυχόν μετακίνησής τους στον τόπο διαμονής τους.

 

Άρθρο 4

Αρμόδια όργανα

Ως αρμόδια όργανα για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών της παρούσας είναι τα εξής:

1. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας:

α. βεβαιώνει τον υπολογισμό της απόστασης της παρ.1 του άρθρου 1. Κατά τον υπολογισμό της
 λαμβάνει υπόψη τη συντομότερη ενδεδειγμένη οδική απόσταση του τόπου κατοικίας των μαθητών
 από την είσοδο της σχολικής μονάδας στην οποία μεταφέρονται.
        β. διαβιβάζει σε τυποποιημένο έντυπο στο δήμο έως και την 30η Ιουνίου κατάσταση των
 μεταφερόμενων μαθητών στην οποία περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο του μαθητή, η διεύθυνση
 κατοικίας του και η απόσταση από τη σχολική μονάδα σε χιλιόμετρα με προσέγγιση, τουλάχιστον,
 πρώτου δεκαδικού ψηφίου.  Για τον υπολογισμό της απόστασης ο διευθυντής της σχολικής μονάδας
 μπορεί να ζητά τη βοήθεια της τεχνικής υπηρεσίας του οικείου δήμου η οποία, εφόσον ζητηθεί, είναι
 υποχρεωμένη να την παράσχει. Η πιστοποίηση του τόπου κατοικίας του μαθητή, για τον υπολογισμό
 της απόστασης, γίνεται με προσκόμιση λογαριασμού κοινής ωφέλειας στο όνομα του κηδεμόνα του
μαθητή ή του ιδίου όταν είναι ενήλικος.
        γ. βεβαιώνει τον αριθμό των διατεθέντων ειδικών μαθητικών δελτίων (ΕΜΔ)
        δ. βεβαιώνει την πραγματοποίηση της καθημερινής μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με την παρ. Γ του άρθρου 2 της παρούσας

2. Η τεχνική υπηρεσία του δήμου είναι αρμόδια:

α. για την πιστοποίηση της καταλληλότητας των ίδιων μεταφορικών μέσων σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας, όπως κάθε φορά ισχύουν, της παρ. Α του άρθρου 2 της παρούσας

β. για την τελική κατάρτιση των απαιτούμενων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών με ανάλυση των στοιχείων που θα συγκεντρώσει από τις σχολικές μονάδες και ιδιαίτερα για την κοστολόγησή τους σύμφωνα με την παρ.Γ2 του άρθρου 2 της παρούσας και την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν.

3. O Δήμαρχος με απόφασή του βεβαιώνει:

α. τη δυνατότητα χρήσης των ίδιων μεταφορικών μέσων των δήμων σύμφωνα με την παρ. Α του άρθρου 2 της παρούσας.

β. τις γραμμές της δημοτικής ή δημόσιας συγκοινωνίας και τα δρομολόγια αυτών οι οποίες εξυπηρετούν τους μαθητές και τις στάσεις επιβίβασης και αποβίβασης εκάστου.

γ. τους μαθητές οι οποίοι μεταφέρονται με καθένα από τους οριζόμενους στις παρ. Α, Β, Γ, του άρθρου 2 της παρούσας τρόπους

δ. τους μαθητές οι οποίοι δικαιούνται το επίδομα του άρθρου 3

ε. την πραγματοποίηση των δρομολογίων στην περίπτωση της σύναψης σύμβασης εκτέλεσης συγκοινωνίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.2963/2001.

Άρθρο 5

Καταβολή αποζημίωσης μεταφορικού έργου

 

1. Η καταβολή της δαπάνης μεταφοράς των μαθητών στους δικαιούχους διενεργείται από τους δήμους όταν και όπως ορίζεται στις επί μέρους συμβάσεις, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή της αποζημίωσης:

α. για τις μεταφορές που διενεργούνται με δημόσια συγκοινωνία απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ. 1.γ. του άρθρου 4 της παρούσας.

β. για τις μεταφορές που διενεργούνται με δημόσια σύμβαση απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ.1.δ. του άρθρου 4.

γ. για τις μεταφορές που διενεργούνται με τη συγκοινωνία του άρθρου 19 του Ν.2963/2001 η βεβαίωση της παρ. 3.δ. του άρθρου 4.

 

Άρθρο 6

Απολογισμός μεταφορικού έργου

 

1. Οι δήμοι υποχρεούνται μέχρι 31 Ιανουαρίου κάθε έτους να αποστέλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τα παρακάτω στοιχεία του τρέχοντος σχολικού έτους:

α. χάρτες των πραγματοποιούμενων δρομολογίων οι οποίοι περιλαμβάνουν τις στάσεις επιβίβασης – αποβίβασης

β. πίνακες σε ηλεκτρονική μορφή λογιστικών φύλλων οι οποίοι περιέχουν τα στοιχεία των παραπάνω δρομολογίων (χιλιομετρική απόσταση μονού δρομολογίου, κόστος, μεταφορικό μέσο, σχολική μονάδα, αριθμό ετήσιων δρομολογίων, τύπος μεταφοράς των παρ. Α,Β,Γ του άρθρου 2 της παρούσας)

γ. πίνακες σε ηλεκτρονική μορφή λογιστικών φύλλων των δικαιούμενων των μηνιαίων επιδομάτων του άρθρου 3 της παρούσας.

2. Η παράδοση των ανωτέρω γίνεται σε τυποποιημένα έντυπα που διαθέτει το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στους Δήμους και η υποβολή τους γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής που δημιουργείται για το σκοπό αυτό.

3. Με εντολή του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ο Ελεγκτής Νομιμότητας προβαίνει σε έλεγχο των Δήμων χωρικής του αρμοδιότητας σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα τυχόν προκύπτει σύμφωνα με τα ληφθέντα στοιχεία της μεταφοράς μαθητών βάσει των σχετικών διατάξεων του Ν.3852/2010.

 

Άρθρο 7

Χρηματοδότηση μεταφοράς μαθητών

 

1. Οι δαπάνες μεταφοράς και επιδότησης των μαθητών βαρύνουν τις σχετικές πιστώσεις των Κ.Α.Π. που δεσμεύονται για κάθε δήμο στα όρια του οποίου βρίσκονται οι σχολικές μονάδες στις οποίες μεταφέρονται οι μαθητές.

2. Το συνολικό ποσό με το οποίο οι δήμοι επιχορηγούνται σε ετήσια βάση από τους Κ.Α.Π. προκύπτει από το άθροισμα των επιμέρους ποσών για τη μεταφορά που πραγματοποιείται με:

α. τα ίδια μέσα των δήμων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Α,

β. τα ειδικά μαθητικά δελτία ή τη δημοτική συγκοινωνία σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Β,

γ. δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Γ,

δ. την επιδότηση των μαθητών όπως προκύπτει από τη σχετική απόφαση του δημάρχου σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3.δ.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευση της.

 

Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται η υπ. αριθμ.ΙΒ/6071/98 (ΦΕΚ 932 Β) και κάθε άλλη σχετική Κ.ΥΑ., προγενέστερη της παρούσας.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ                                 Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ             ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ                                    Δ. ΡΕΠΠΑΣ


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Παράρτημα

Φύλλα έξι (6).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών

2. Γραφείο Υπουργού Παιδείας Δια Βίου

Μάθησης και Θρησκευμάτων

3. Γραφείο Υπουργού Μεταφορών Υποδομών

και Δικτύων

4. Εθνικό Τυπογραφείο (προς δημοσίευση σε ΦΕΚ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υπουργού

2. Γραφείο Υφυπουργού

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα

4. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Τ.Α.

5. Δ/νση Οικονομικών ΟΤΑ

6. Δ.Τ.Υ./Α'

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.Μαθηματικός τύπος υπολογισμού κόστους δρομολογίων μεταφοράς μαθητών

 

Το κόστος ενός δρομολογίου σε μια γραμμή ισούται με

 

 

ΚΔ=[ΣiΧiiΑ+βiΒ+0,0000335Γ/γi)+((Γ/15+Δ+Τ)/2496+Ε/1980)xΣXii)]x(1+Ζ)x(1+Η)

 

 

Όπου:

i: Τμήμα της γραμμής εντός ή εκτός πόλεως, με μικρή ή μεγάλη κλίση, μήκους Χi χιλιομέτρων.

 

Συντελεστές Κοστολόγησης (όπως παρ.2):

αi: συντελεστής κατανάλωσης καυσίμου στο τμήμα «i» (λίτρα ανά χιλιόμετρο)

βi: συντελεστής φθοράς ελαστικών στο τμήμα «i» (τεμάχια/1000 χιλιόμετρα)

γi: εμπορική ταχύτητα στο τμήμα «i» (χιλιόμετρα ανά ώρα)

 

Τιμές μονάδος (όπως παρ.2):

Α: τιμή καυσίμου (ευρώ ανά λίτρο)

Β: τιμή ελαστικού (ευρώ ανά τεμάχιο)

Γ: κόστος οχήματος

Δ: ετήσιο κόστος ασφάλισης

Ε: ετήσιο κόστος οδηγού

Τ: τέλη κυκλοφορίας οχήματος

 

Άλλοι συντελεστές:

Ζ: ποσοστό διοικητικών δαπανών = 25%

Η: ποσοστό απροβλέπτων και ευλόγου κέρδους = 15%

 

Η συνολική απόσταση της διαδρομής νοείται η απόσταση από την πρώτη έως την τελευταία στάση του δρομολογίου.


2. Συντελεστές κοστολόγησης

Υπολογίζονται οι βασικοί παράγοντες λειτουργικού κόστους, που είναι : Καύσιμα, Ελαστικά και Συντήρηση οχημάτων για κάθε τύπο οχήματος και για κάθε είδος οδού, με κατάλληλη αναγωγή σε ενιαία μονάδα μήκους (ανά 1.000 χιλιόμετρα) και συντάσσονται οι αντίστοιχοι πίνακες συντελεστών κόστους εκάστου.

Α) Οι τύποι οχημάτων είναι τρεις :

  1. Μεγάλο λεωφορείο, με 50 θέσεις καθήμενων στις υπεραστικές γραμμές ή 100 θέσεων συνολικά στις Αστικές γραμμές
  2. Μικρό λεωφορείο, με 16-20 θέσεις καθήμενων στις υπεραστικές γραμμές ή 50 θέσεων συνολικά στις Αστικές γραμμές
  3. Ταξί ή αντίστοιχο όχημα

Β) Τα είδη οδών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες :

  1. Εντός πόλεως: άσφαλτος καλής βατότητας, με συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης αστικής κυκλοφορίας, αναπτύσσονται χαμηλές εμπορικές ταχύτητες με συχνές στάσεις.
  2. Εκτός πόλεως: άσφαλτος μέτριας βατότητας ή/και οδός με περιορισμένη ορατότητα, αναπτύσσονται  μέσες εμπορικές ταχύτητες.
  3. Χωματόδρομος ή άσφαλτος κακής βατότητας ή κίνηση σε χιόνι, περιορισμένη ορατότητα, αναπτύσσονται  χαμηλές εμπορικές ταχύτητες με μεγάλη φθορά στα ελαστικά και στο όχημα.

Γ) Για κάθε είδος οδού εξετάζονται δύο κατηγορίες κατά μήκος κλίσεων:

  1. μικρές κλίσεις 0-4%
  2. μεγάλες κλίσεις 5% και άνω

 

Οι συντελεστές αυτής της μεθοδολογίας είναι βασισμένοι στην διεθνή βιβλιογραφία και σε μετρήσεις που έγιναν με λεωφορεία στην Ελλάδα το 2009 κατά την λειτουργία του προγράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

 

Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

πίνακας συντελεστών κόστους καυσίμων «α»

Καταναλώσεις  (λίτρα ανά 1.000 χιλιόμετρα)

Είδος Οδού

Κλίση  Οδού

ΤΑΞΙ-      λίτρα

Λεωφ.  Μικρά λίτρα

Λεωφ. Μεγάλα λίτρα

Εντός πόλεως

Μικρή

117,8

202,9

458,7

Μεγάλη

124,5

214,5

727,8

Εκτός πόλεως

Μικρή

108,1

186,2

381,2

Μεγάλη

115,7

199,3

608,1

Χώμα ή Χιόνι

Μικρή

127,4

219,5

414,9

Μεγάλη

133,5

230,0

633,7

 

 

πίνακας συντελεστών κόστους ελαστικών  «β»

Καταναλώσεις  (αριθμός ελαστικών ανά 1.000 χιλιόμετρα)

Είδος Οδού

Κλίση  Οδού

ΤΑΞΙ

Λεωφ.  Μικρά

Λεωφ. Μεγάλα

 

Εκτός πόλεως

Μικρή

0,0574

0,0861

0,0861

Μεγάλη

0,1439

0,2158

0,2158

Χώμα ή Χιόνι

Μικρή

0,0666

0,0999

0,0999

Μεγάλη

0,1679

0,2519

0,2519

Εντός πόλεως

Μικρή

0,0528

0,0793

0,0793

 

Μεγάλη

0,1326

0,1990

0,1990

 
 

πινάκας εμπορικών ταχυτήτων «γ»

Η μέση ταχύτητα (χλμ/ώρα) με την οποία κινούνται τα οχήματα, περιλαμβανομένου του χρόνου στις στάσεις, είναι η ακόλουθη.

 

Είδος Οδού

Κλίση  Οδού

ΤΑΞΙ

Λεωφ.  Μικρά

Λεωφ. Μεγάλα

 

 

Εντός πόλεως

Μικρή

30

18

15

Μεγάλη

25

15

12

 

 

Εκτός πόλεως

Μικρή

55

45

45

Μεγάλη

45

35

35

Χώμα ή Χιόνι

Μικρή

30

18

18

Μεγάλη

25

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ. ΚΟΣΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Το ετήσιο κόστος οχημάτων αν και είναι μέρος του λειτουργικού κόστους εξετάζεται χωριστά και ανάγεται σε συντελεστή μοναδιαίου κόστους  € / km.

Το κόστος που οφείλεται στο όχημα αποτελείται από το κόστος απόσβεσης του οχήματος, ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας και δαπάνες φύλαξης οχημάτων

απόσβεση οχημάτων

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται ετησίως ως το 1/15 της αξίας κτήσης του οχήματος. Εάν το όχημα απασχολείται αποκλειστικά από έναν εργοδότη (π.χ. από ένα Δήμο) η συνολική ετήσια απόσβεση βαρύνει αυτόν άσχετα από τον αριθμό των εκτελεσθέντων χιλιομέτρων. Το κόστος απόσβεσης ανάγεται σε μοναδιαίο κόστος €/Km, βάσει των ετησίων χιλιομέτρων που αντιστοιχούν στο είδος και την κλίση του τμήματος της οδού.

ασφάλιστρα - τέλη κυκλοφορίας

Τα ασφάλιστρα προκύπτουν από τα σχετικά συμβόλαια ασφάλισης ανάλογα με τις απαιτήσεις του εργοδότη. Τα τέλη κυκλοφορίας ανά όχημα ορίζονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Οικονομικών. Εάν το όχημα απασχολείται αποκλειστικά από έναν εργοδότη (π.χ. από ένα Δήμο) η συνολική ετήσια δαπάνη για Ασφάλιστρα και τέλη κυκλοφορίας βαρύνει αυτόν άσχετα από τον αριθμό των εκτελεσθέντων χιλιομέτρων.

Το κόστος ασφάλισης και τελών κυκλοφορίας ανάγεται σε μοναδιαίο κόστος €/Km, βάσει των ετησίων χιλιομέτρων που αντιστοιχούν στο είδος και την κλίση του τμήματος της οδού.

ΙΙΙ. ΚΟΣΤΟΣ ΟΔΗΓΩΝ

Στις δαπάνες οδήγησης σημαντικός παράγοντας είναι η προϋπηρεσία του οδηγού και η οικογενειακή κατάστασή του. Λαμβάνεται υπόψη η μέση ετήσια δαπάνη οδηγού, ανάλογα με την σύνθεση του δυναμικού των οδηγών που συνίσταται στις ετήσιες αποδοχές με τις εργοδοτικές εισφορές.

Ως μοναδιαίο κόστος δαπάνης οδήγησης λαμβάνεται η μέση ετήσια δαπάνη οδηγού για 8ωρο ημερησίως 22,5 εργάσιμες ημέρες το μήνα, για 11 μήνες.

Το κόστος οδηγού για κάθε τμήμα οδού ανάγεται σε μοναδιαίο κόστος €/Km , βάσει του μοναδιαίου κόστους οδήγησης και της μέσης εμπορικής ταχύτητας που αντιστοιχεί στο είδος και την κλίση του τμήματος  της οδού.

Εάν ένας οδηγός απασχολείται αποκλειστικά από έναν εργοδότη (π.χ. από ένα Δήμο) η συνολική ετήσια αποζημίωσή του βαρύνει τον εργοδότη άσχετα από τον αριθμό των εκτελεσθέντων χιλιομέτρων. Λαμβανομένων υπόψη των αδειών, ρεπό, κλπ. για την πλήρη λειτουργία ενός λεωφορείου απαιτούνται ετησίως 1,2 οδηγοί για μία βάρδια και 2,4 οδηγοί για διπλή βάρδια. Αν το λεωφορείο απασχολείται με μονή ή διπλή βάρδια και τα Σαββατοκύριακα, ο αριθμός των απαιτούμενων οδηγών αυξάνει ανάλογα.

ΙV. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

Οι λοιπές δαπάνες, χαρακτηρίζονται ως πάγιες και περιλαμβάνουν το κόστος της Διοίκησης, του Γραφείου Κίνησης, του Λογιστηρίου, τις δαπάνες εισιτηρίων και διαχείρισης.

Κόστος Διοίκησης

Το κόστος Διοίκησης περιλαμβάνει μισθοδοσία, αμοιβές και λοιπές παροχές της Διοίκησης (Διευθυντού, Διοικητικών Συμβούλων, Νομικού, Οικονομικού και Τεχνικού Συμβούλου).

Κόστος Γραφείου Κίνησης

Κύριο κόστος για την λειτουργία του γραφείου κίνησης είναι ο ετήσιος μισθός και οι εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων στο γραφείο κίνησης.

Κόστος Λογιστηρίου

Σημαντικότερο κονδύλι του κόστους του λογιστηρίου είναι ο ετήσιος μισθός και οι εργοδοτικές εισφορές των εργαζομένων του λογιστηρίου καθώς και το κόστος μηχανογράφησης.

Δαπάνες Συνοδού

Περιλαμβάνεται η δαπάνη αποζημίωσης των συνοδών όπου αυτό απαιτείται από την διακήρυξη.

Δαπάνες Διαχείρισης

Περιλαμβάνουν διάφορα κονδύλια, όπως ενοίκια, φωτισμός, ύδρευση, τηλεφωνικά τέλη, συνδρομές, συντήρηση και επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων (γραφεία, σταθμοί, υπόστεγα, στάσεις κλπ), συντήρηση και έξοδα κίνησης τυχόν οχημάτων διοικητικής χρήσης (όχι λεωφορείων).

Υπολογισμός των παραπάνω λοιπών δαπανών (παγίων)

Οι παραπάνω δαπάνες υπολογίζονται σε ετήσια βάση και ανάγονται συνήθως ανά χιλιόμετρο.  Βάσει της εμπειρίας και με συγκριτικά στοιχεία από  Συμβάσεις Παροχής Μεταφορικού Έργου μεταξύ του Δήμων και ΚΤΕΛ που έχουν προκύψει από το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ» τόσο σε αστικές περιοχές όσο σε εκτός πόλεως διαδρομές, οι δαπάνες αυτές μπορούν να προϋπολογιστούν ως ίσες με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του αθροίσματος του Λειτουργικού Κόστους, του Κόστους Οχημάτων και του Κόστους Οδηγών, οι οποίες περιλαμβάνουν και την κάλυψη της απόστασης από την έδρα των μεταφορικών μέσων έως την πρώτη στάση επιβίβασης μαθητών όπου αυτή υφίσταται.

 

V. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟ ΚΕΡΔΟΣ

Το σύνολο των παραπάνω δαπανών επιβαρύνεται κατά 15% για την κάλυψη τυχόν απρόβλεπτων εξόδων και του εύλογου κέρδος.

 

 

3. Τιμές μονάδος

Α: Η τιμή του καυσίμου κάθε μήνα εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου θα λαμβάνεται ίση με τη μέση τιμή όπως ορίζεται από τις αρμόδιες τοπικές αρχές.

 

Οι υπόλοιπες τιμές μονάδος για την περίοδο 1.7.2011-30.6.2012, ορίζονται ως εξής:

 

 

Τιμή μονάδος (σε ευρώ)

ΤΑΞΙ

Λεωφ.  Μικρά

Λεωφ. Μεγάλα

Β: Κόστος ελαστικού

200

550

550

Γ: Κόστος οχήματος (χωρίς ΦΠΑ)

 

25.000

 

150.000

 

250.000

Δ: Ετήσιο κόστος ασφάλισης

 

1.200

 

3.000

 

3.000

Ε: Ετήσιο κόστος οδηγού

25.000

30.000

30.000

 

Τα τέλη κυκλοφορίας (Τ) ορίζονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Οικονομικών

ΚΑΙΡΟΣ